תקנון קהילת רופאי ילדים

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.
ההצטרפות, החברות וההשתתפות בקהילה הינם בהתאם לתקנון זה. יש לקרוא ולבחון בעיון את התקנון שלהלן לפני ההצטרפות לקהילה, המנוהלת על ידי Merck Sharp & Dohme (Israel-1996) Company Ltd. (להלן: “החברה“), חברת בת של Merck & Co. Inc מארה”ב. בעצם ההצטרפות, החברות וההשתתפות בקהילה, הנך מאשר כי קראת את התקנון, הבנת אותו ואתה מסכים לו ומתחייב לפעול על פיו. אם אינך מסכים לתקנון, הנך מתבקש להימנע מההצטרפות, החברות וההשתתפות בקהילה ולהתעלם מהתכנים המופיעים בה.

 1. החברה שומרת על זכותה לסגור את הקהילה בכפוף לכל דין וכן לשנות את התקנון מעת לעת בכל דרך, על פי שיקול דעתה. תוכל לעיין בגרסה העדכנית של התקנון בכל עת, באמצעות כניסה ללינק בלשונית ה”אודות” בתוך הקהילה. הינך רשאי לחדול מהחברות וההשתתפות בקהילה בכל עת וללא תנאי.
 2. היקף. תקנון זה חל רק על ההצטרפות, החברות וההשתתפות בקהילה ולא על אתרים או אפליקציות או פלטפורמות נוספים המופעלים על ידי החברה. ההצטרפות, החברות וההשתתפות בקהילה מקנה לך רשות גישה לקהילה, שאינה בלעדית. התקנון יחול גם על כל שינוי או שדרוג של הקהילה או חלקים בה, אלא אם יירשם אחרת במפורש.
 3. הגבלת השימוש בקהילה. הקהילה היא קהילה לרופאים העוסקים ברפואת הילדים בלבד, ולכן החברות בקהילה מתאפשרת רק לרופאי ילדים, ולאחר מסירת מידע שבאמצעותו ניתן לוודא שהינך רשאי להצטרף לקהילה. האחריות לתוצאות הנובעות ממסירת פרטים על ידיך שאינם מלאים ו/או נכונים ו/או שהם בניגוד לדין, וכן לשימוש בפרופיל פייסבוק מזויף ו/או פרופיל המתחזה לאדם אחר, תחול עליך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך. החברה שומרת על זכותה להוציא משתמש מן הקהילה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין אי התאמה לקריטריוני הקבלה לקהילה. הקהילה אינה מיועדת לקטינים.
 4. פרטיות. למידע אודות האופן שבו החברה שומרת על המידע האישי שלך, יש לעיין בהודעת הפרטיות המופיעה בחוקי המפתח.
 5. המידע והתכנים המצויים בקהילה נכתבו על ידי המשתמשים בה ו/או על ידי מנהלי הקהילה, על פי דעתם וניסיונם. הקהילה אינה כוללת ו/או מציעה, והתכנים בה אינם מהווים, אבחנה רפואית אישית ו/או כללית, המלצה רפואית, שירות רפואי, חוות דעת, תחליף לשיקול דעתך הרפואי או תחליף להתייעצות עם מומחה על בסיס פרטני, או ייעוץ לטיפול ככלל ו/או המתייחס למטופל ספציפי. כמו כן, הקהילה אינה כוללת ו/או מציעה, והתכנים בה אינם מהווים כל ייעוץ מכל סוג שהוא, מקצועי או אחר. לשם התאמת הטיפול למטופל ספציפי או בכל ענין, רפואי או אחר, עליך לפעול בהתאם למומחיותך ולידיעותיך המקצועיות או להיוועץ באיש המקצוע המתאים.
 6. הקהילה עשויה לכלול מידע ותכנים להעשרת ידיעותיך אודות תכשירים/טיפולים/מצבים רפואיים שונים ואופן הטיפול בהם או מניעתם. לפני ובמהלך שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון לרופא ו/או לצרכן. גרסת העלון בעברית הינה הנוסח הקובע. המידע והתכנים שייכללו בקהילה עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, המידע והתכנים האמורים עשויים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי, ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.
 7. אין להשתמש בקהילה כמאגר או כפלטפורמה לפרסום, שיווק או קידום עסקי כלשהו. אין להעלות פרסומים (כהגדרתם לעיל) מסוג זה או לפנות במסגרת הקהילה למשתמש אחר בקהילה לצורך הצעה עסקית.
 8. ככל שיתקיים דיון במסגרת הקהילה בדבר גישות טיפוליות ו/או שימוש בתרופות, החברה לא תאסוף מידע זה.
 9. קניין רוחני. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידי החברה לקהילה ובעיצובי התכנים, בין אם מדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, ו/או בסימני מסחר (בין אם הינם רשומים בישראל ובין אם לאו), שייכות במלואן לחברה. כל פעולה ו/או שימוש בתכנים האמורים שלא בהתאם לתקנון עלול להוות הפרה של זכויות אלה. אין להעתיק (באופן חלקי או מלא), להציג, להפיץ, לשכפל, לערוך שינוי כלשהו בתכנים, לעשות שימוש בתוכנות/אמצעים אחרים של העתקת/דליית מידע מן הקהילה, למסור לצד שלישי כלשהו או לעשות כל שימוש אחר במושא לזכויות קניין רוחני של החברה ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. בפעולתך ושימושך בקהילה הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהקהילה בצורה כלשהיא (למעט על דרך של גלישה כמשתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין לפרסם בקהילה תכנים המפרים זכויות קניין רוחני מכל סוג. בעצם שיתוף תוכן בקהילה, המשתמש מתחייב כי הזכויות המלאות והבלעדיות לתוכן אשר הוא משתף הן בבעלותו, או שהוא ניתן לפרסום מבלי לפגוע בזכויות של צד ג’, וכן שהתוכן ופרסומו הינם באחריותו הבלעדית. המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שכל תוכן אותו ישתף בתוך הקהילה מפורסם וגלוי לכל הקהילה. הנך משחרר את החברה מכל אחריות, תביעה, הוצאות, ומכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות בגין רשלנות, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכויות קניין רוחני, הנובע מכל פרסום שלא נעשה על ידי החברה, ומתחייב לפצות ולשפות את החברה על כל חיוב אשר יחול על החברה בגין האמור לעיל.
 10. אין לפרסם, להגיב או לפעול בקהילה בניגוד להוראות כל דין ו/או לכללים הקבועים בתקנון Facebook. בפעולתך ושימושך בקהילה הנך מתחייב לנהוג בהתאם לכל כללי האתיקה החלים על רופאים, לרבות ובפרט בהתאם לאמור בחלקים 75 ו-79 של פרק ה’ ב”אתיקה רפואית – כללים וניירות עמדה של ההסתדרות הרפואית”.
 11. אין לפרסם בקהילה מידע אישי ו/או סודי של מטופל או מטפלים אחרים, או כל תוכן אשר עלול לפגוע בפרטיותו של אדם, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או בהוראות כל דין אחר, ו/או לזהות מטופל בכל אמצעי אחר (לרבות באמצעות “פוסטים”). כמו כן, אין לפרסם תמונות וסרטונים ללא הסכמת המצולמים בהם, ואין לפרסם תמונות וסרטונים של קטינים/ות ללא הסכמת הוריהם. אין לפרסם תוכן ו/או מידע המכיל תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, המעודד הפליה או ביצוע עבירה פלילית, או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, או תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, ו/או המהווה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או כל תוכן שאינו חוקי ו/או בעל אופי בלתי ראוי; פרסומים כאמור יימחקו, ובכל מקרה שתוכן זה לא יימחק בשוגג האחריות לפרסום ולתוצאותיו תהיה על המשתמש שפרסם תוכן אסור כזה. האחריות לשמירה על סודיות רפואית ועל כל חסיון אחר בהתאם לדין, וכן האחריות לפעול על פי דין ככלל, ובהתאם לסעיף זה בפרט, חלה על המשתמשים, ולחברה לא תהיה כל אחריות ולא תקום כל חבות ביחס לכך ו/או כתוצאה מפעולה בניגוד לאמור. החברה שומרת על זכותה להוציא משתמש מן הקהילה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר לעמדתה אינם ראויים ו/או אשר אינם עומדים בהוראות התקנון.
 12. בחברות וכן בשימוש ובפעולה בקהילה אתה מכיר בכך שהמידע מוצג בה “כפי שהוא” (“As is”), והחברה אינה אחראית להתאמתו לצרכי משתמש ספציפי. החברה אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז, לדיוק, לשלמות, ליעילות או לחוקיות של המידע המופיע בקהילה, ו/או להשגת תוצאות באמצעות החברות, השימוש ו/או הפעולה בקהילה, עבור משתמש ספציפי, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירותו, להתאמתו למטרה מסוימת, אי פגיעה בזכויות קניין ו/או להתאמת הקהילה לדרישותיך וצרכיך. החברה והגורמים המפעילים את הקהילה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע בקהילה ו/או במיקומים אחרים, כהגדרתם להלן.
 13. קישורים לאתרים/קבוצות/קהילות/דפים נוספים (להלן: “מיקומים אחרים“). הקהילה עשויה להפנות או להכיל קישורים למיקומים אחרים. החברה אינה אחראית לתוכן המוצג במיקומים אחרים אלה. האחריות לתכנים המופיעים במיקומים אחרים אלה היא של המפרסמים, בעלי ומפעילי אותם מיקומים אחרים בלבד. במקרה של הפניה או קישור למיקומים אחרים, וכן במקרה של הפניה או קישור לאתרים אחרים של החברה, השימוש בתכנים אלו כפוף לתנאי השימוש המפורסמים באותם מיקומים אחרים או אתרים אחרים של החברה.
 14. בנוסף, החברה והגורמים המפעילים את הקהילה אינם מתחייבים שהשימוש בה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למכשירי/מחשבי המשתמשים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת. ההצטרפות, החברות, הפעילות והשימוש בקהילה הינם באחריות המשתמש והחברה והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש, הוצאות וכיוצא באלה שייגרמו למשתמש ו/או הפועל בקהילה או לרכושו עקב ההצטרפות, החברות, השימוש ו/או הפעילות בקהילה ו/או כתוצאה מאי יכולת גישה אליה.
 15. הגבלת השימוש בקהילה. החברה רשאית לסיים את הצגת התכנים בקהילה ו/או לסגור את הקהילה או חלקם בכל עת לפי שיקול דעתה.
 16. הדין החל ויישוב מחלוקות. על התקנון וכן על ההצטרפות, החברות והשימוש בקהילה ופרשנותם יחולו דיני מדינת ישראל.
 17. אם תפר תקנון זה או את הוראות הדין, והפרתך זו תגרום נזק לחברה ו/או לאחרים, הנך מסכים לשפות ולשחרר את החברה מפני כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מהפרתך את התקנון או את הדין. מחלוקת בין החברה לבינך בעניין תקנון זה ו/או פרשנותו, או בעניין ההצטרפות, החברות, הפעילות ו/או השימוש בקהילה תיושב במשא ומתן בתום לב בין הצדדים. במקרה שהמאמצים ליישב את המחלוקת נכשלים, כל המחלוקות, התביעות או אי הסכמות יידונו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד, אשר ישמשו כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהתקנון ו/או מהחברות ו/או הפעילות ו/או השימוש בקהילה.
 18. אי השימוש מצד החברה בזכות המוקנית לה על פי תקנון זה ו/או על פי דין אינו מהווה ויתור מצידה על זכות כזו.
 19. הודעת פרטיות

חלק מהמידע האישי שיימסר במסגרת ההצטרפות לקהילה והחברות בה – התמחות ומספר רישיון, נדרש לשם ההצטרפות לקהילה. חשוב שתדע/י כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע כלשהו, וכי מסירתו נעשית מרצונך החופשי. עם זאת, המידע המתבקש במסגרת תהליך ההצטרפות נדרש לשם ההצטרפות לקהילה ולא ניתן לאשר אותה בלעדיו. כל מידע שיימסר יישמר במאגרי המידע של MSD. המידע שיימסר ישמש את MSD לצורך ההצטרפות וההשתתפות בקהילה ושימוש באפשרויות המוצעות בה (לרבות צפיה בתכנים המועלים אליה); ניהול שיווק ולקוחות; בקרה פנימית וציות לדין המקומי והאמריקאי; טיוב, שמירת ויצירת קשר; מחקרי שוק; תפעול ותמיכה באתרי אינטרנט ואפליקציות של החברה, לרבות הקהילה, עיבוד סטטיסטי והתאמת תכנים למשתמש; ודיוור ישיר, תוך שמירה על פרטיותך בהתאם לדרישות הדין ודרישות רגולטוריות.

המידע מועבר, לאותן מטרות, לחברות הקשורות ל-MSD ולספקיה, בארץ ובחו”ל, אשר עשויים להימצא במדינות בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל, ולגורמים הנדרשים על-פי דין ככל שיידרש על פי דין, ויטופל תוך שמירה על פרטיותך בסטנדרטים של חברת MSD ועל-פי דין.
קבוצה זו איננה מיועדת לדיווח תופעות לוואי /תלונות איכות.
חברת MSD מעודדת אנשי צוות רפואי לדווח תופעות לוואי או תלונות איכות לגבי תכשיריה. נבקש כי דיווח תופעות לוואי ותלונות איכות (דיווחי בטיחות) יופנה ל -DPOC.israel@merck.com, או להתקשר למשרדי החברה ל-09953333, שם ניתן לקבל מענה מקצועי בנושא מ-MSD. כל מידע שתמסור/תמסרי אודות תופעות לוואי או תלונות איכות ידווח לרשויות כנדרש על פי כל דין, וישמש לצורך ביצוע תפקידים על פי דין וניהול מאגר מכוח חובה בדין – קבלת מידע על תכשירי MSD, איסוף ומעקב אחר תופעות לוואי, תלונות איכות ופניות בנושאים רפואיים בקשר לתכשירי MSD, וכן לצורך יידוע הרשויות בארץ ובעולם בהתאם לחוק ויציאת קשר עמכם בנושאים אלו. המידע בדבר תופעות לוואי או תלונות איכות שתספק/י יועבר גם לחברות מקבוצת מרק בחו״ל ולספקי שירות שלהן, בארץ ובחו”ל, לאותן מטרות, אשר עשויים להימצא במדינות בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל, ולגורמים הנדרשים על פי דין, ויטופל תוך שמירה על פרטיותך בסטנדרטים של חברת MSD ועל פי דין.
בכל שלב תוכל/י לפנות אלינו לצורך עיון במידע האישי אודותיך המצוי במאגר, עדכונו, תיקונו או מחיקתו מהמאגר, או על מנת להתנגד לעיבודו, בכפוף לכל דין, באמצעות פניה ל-DPOC.israel@merck.com. למידע נוסף על מחויבות החברה לפרטיות, אנא גש/י לwww.msdprivacy.com.
אין להוציא או לשתף כל תוכן מהקהילה החוצה מבלי לקבל על כך אישור מצוות ניהול הקהילה + כותב/ת הפוסט עצמם ואין לפרסם פרטים אישיים מכל סוג שהוא על מטופלים/ות.
תוכל/י לצאת מהקהילה ולהפסיק את חברותך בה בכל עת.